Teisinė informacija

Tvarkos, aprašai, taisyklės

Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus Raseinių Šaltinio progimnazijoje teikimo aprašas

Važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo tvarka

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, vaizdo įrašų priežiūros ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Patvirtintas mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir formos

Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Lygių galimybių principo įgyvendinimo aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020 - 2022 m. m.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašas

Priešmokyklinio ugdymo grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas

Įsakymo ,,Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo'' pakeitimas

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje (priedas)

Dalykų modulių aprašas


Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos

Mokinių priėmimo į mokyklą aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (su visais priedais)

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Mokinio elgesio taisyklės

Mokinių skatinimas ir drausminimas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Raseinių Šaltinio progimnazijoje tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 20 punkto 20.1 papunkčio papildymas (2019-12-30)

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 3 skyriaus 10 punkto papildymas

Mokinių maitinimo valgykloje grafikas

Pagalbos mokiniui dokumentai:

Patvirtintas VGK ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Reagavimo į savižudybių riziką Šaltinio progimnazijoje algoritmas

Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas

Pagalbos mokiniui specialistų veiklos planas 2018 m.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos 2 priede numatyto nario pakeitimo

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos planas 2018 m.

Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Mokinių maitinimo 20 dienų valgiaraštis:

Raseinių Šaltinio progimnazijos maitinimo aprašas

6-10 metų vaikams

11 ir vyresnių metų vaikams

2020/2021 m. m. mokyklos maitinimą organizuoja UAB ,,Maisto slėnis''. Visais maitinimo klausimais galima kreiptis į Židronę Dobrovolskienę.

tel. + 370 443 20300, mob. tel. +370 443 20303, +370 626 85670, el. p. zidrone.dobrovolskiene@gruste.lt, gruste@gruste.lt

Atnaujinta: 2020-10-08