Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Šaltinio progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Audronė Bliskienė:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas

Konsultuoja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
Rūpinasi informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais sklaida (stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) gimnazijos bendruomenei;
Inicijuoja sveikatos projektų (programų) rengimą ir dalyvauja jų vykdyme;
Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
Dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
Vykdo mokykloje vykstančių sporto varžybų priežiūrą;
Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus bei pateikia gimnazijos bendruomenei, kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
Teikia pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
Informuoja visuomenės sveikatos centrą  įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
Teikia pirmąją medicinos pagalbą.

El. p. a.bliskiene@saltiniomokykla.lt